Genel

Muhtar Kimdir? Görevleri Ve Yetkileri Nelerdir?

Muhtarın görevleri başında kişilerin köyde doğum, ölüm ve evlilik gibi durumları kayda alması gelmektedir. Eğer köyde şüpheli bir durum meydana gelmişse, muhtar konu hakkında karakol ya da jandarmaya konu hakkına bilgi vermelidir. Köy muhtarları köyün dirlik ve düzenini sağlamak ile de görevlidirler. Ayrıca bu kişiler hükümetin düzenlediği kanunlar hakkında halkı haberdar etmek ile görevlidirler. Muhtarlar hastanelerde yeşil kart hizmetinden yararlanacak olan kişilerin kimlerin olduğunu belirlerler. Seçim zamanında seçmen kağıtlarını kişi seçmenlere iletecektir. Seçim zamanı geldiğinde kişiler sandık seçim kuruluna yardım edecektir. Eğer muhtar bulunduğu yerde salgın hastalık olduğunu tespit ederse, konu hakkında gerekli önlemler almalı ve gerekli kişilere bildi vermelidir.

muhtarın görevleri nelerdir

Muhtar Olmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Muhtar olmak için gerekli şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Devlet kurumunda çalışmak için engel durumu bulunmaması,
 • Başvuru yapan kişinin en az ilk okul mezunu olması,
 • Başvuru yapan kişinin daha önceden yüz kızartıcı suçlar işlememiş olması,
 • Muhtar olacak kişinin en az 25 yaşında olması,
 • Muhtar olacak kişinin başvuru yaptığı yerde ikamet etmesi gerekir,
 • Muhtar olarak başvuru yapan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Muhtar seçimi, yukarıdan da anlaşılacağı özere belli kriterlere göre yapılmaktadır. Muhtarların bulundukları yerin kalitesini artırmaları için mutlaka bu kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Muhtar seçimleri halk rızası ve oylarına dayanmaktadır. Yukarıda sayılan şartları sağlamayan kişiler oylamaya alınmazlar.

Muhtar Seçimi Nasıl Yapılır?

muhtar seçimi nasıl yapılır?

Muhtar seçimi oylama usulüne dayanmaktadır. Bu oylama her 5 senede 1 gerçekleşir. Muhtarlığa aday koyan kişilerin siyasi partiler ile ilgisi bulunmamalıdır. Oylamalar gizli oy usulü ile yapılır. Oy kullanan vatandaşların oyları seçim sonrasında sayılır ve en çok oyu alan kişi muhtar olarak seçilir. Muhtarların seçildikleri yerde kalitenin artırması beklenmektedir. Bu kişiler bulundukları yerde olan ihtiyaçları belirlemek ile yükümlüdürler. Muhtarlar imece usülünden faydalanarak vatandaşlar için yoksulluk problemini çözmek için adım atabilirler.

Mahalle Muhtarları Ne Yapar?

Mahalle muhtarlarının yaptıkları işler şu şekilde sıralanabilir:

 • Mahalle muhtarı seçmen kağıtlarını dağıtır,
 • Seçim kurulları kapsamında bedel tespit komisyonlarına katılır,
 • Sandık seçim listesi ve askerlik çağında olan kişilerin kimliklerini askıya alırlar,
 • Askerlik ve buna benzer zorunlu dönemlerde tebligatları hazırlarlar,
 • İkamet eden kişiler için il mühaberleri düzenler,
 • Nüfus kağıt işlemleri için gerekli olancak belgeleri düzenlerler,
 • Salgın hastalık söz konusu olduğundan gerekli yerlere bildirimde bulunur,
 • Hasarlı levhaların olması halinde belediyeye durum bildirimi yapar,
 • Mahallede ikamet eden, yoksul, kimsesiz ve engelli gibi özel konumda bulunan vatandaşlar için yeşil kart verir.

Mahalle muhtarları ile köy muhtarlarının görevleri birbirinden farklıdır.

Muhtarların İhraç Edilmesine Neden Olan Durumlar Nelerdir?

Muhtarların ihraç edilmesine neden olan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişilerin durumlarını kötüye kullandıkları tespit edildiğinde kişiler görevlerinden alınırlar.
 • Suç işleyen ya da hüküm giymiş muhtarlar kaymakam ya da vali tarafından görevden alınırlar.
 • Terör ekibine katılan ya da yüz kızartıcı suçlar işleyen kişiler görevden alınırlar. Seçim tutanakları bu durumda iptal edilecektir.
 • Muhtarların görevlerini ihmal ettikleri tespit edilirse kişiler görevden alınacaktır.
 • Muhtarın görevlerini yerine getirmediği tespit edildiği anda kişiler ihraç edilecektir.

Hangi durumdan kaynaklanırsa kaynaklansın, kişilerin ihraç edilmesi için karar İç işleri Bakanlığı tarafından verilir.

Köy Muhtarları Ne Yapar?

Köy muhtarlarının yaptığı işler mahalle uzmanlarının yaptığı işlerden farklıdır. Her ikisi genellikle karıştırılsa da, köy muhtarlarının yaptıkları işler şu şekilde sıralanabilir:

 • Hastanelerde yeşil kart hizmetinden faydalanacak kişiler belirlenir
 • Köylerde ya da mahallelerde yapılacak olan bütün hizmetler hakkında kişilere bilgi verir,
 • Kişilerin nüfus cüzdanlarını kayıp etmeleri halinde, nüfus cüzdanının yeniden çıkarılması için gerekli işlemleri yapar,
 • Mahallede ikamet eden vatandaşların ilmühaber vermesinden sorumludur,
 • Seçim zamanı geldiğinde seçim kağıtlarını kişilere dağıtır,
 • Doğal afet ya da yangın gibi durumlarda köy halkını ve diğer yetkilileri konu hakkında bilgilendirir,
 • Köyün dirlik ve düzenini sağlar.

Muhtarlar Hangi Kurumlara Bağlı Olarak Çalışırlar?

Muhtarların bağlı oldukları kurum aslında yasalardır. Köyler ve mahalleler hem muhtar hem de ihtiyar heyeti tarafından yönetilmektedir. Belediyenin içinde mahalle kurulması ya da birleştirilmesi için kaymakamdan karar alınması gerekir. Muhtarlar görevleri gereği vatandaşların ihtiyaçlarını belirlerler. Mahallede yaşamın daha kaliteli olasını sağlarlar. Gerekli görülmesi halinde konu hakkında kişilere bilgi verirler ve rapor tutarlar, raporları paylaşırlar. Bu nedenle muhtarlar çeşitli kurumlarla iş birliği yapmakla görevlidirler. Muhtarla ile birlikte çalışan belediyelerin, muhtarların belirlediği ihtiyaçları yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır. Muhtarlar kaymakamlıklara bağlı olarak görevlerini yürütmektedirler. Muhtarlar bir anlamda köyün tüzel kişiliğini temsil eder. Muhtar seçilen bir kişi, görevine 5 sene boyunca devam edebilir. Bu süre içinde muhtar köy ile ilgili kararları alırken 4 azasının da aynı görüşünü almalıdır.

İhtiyar Meclisi Nedir?

İhtiyar meclisi köy muhtarına yardım eder. Bu meclisin haftada bir kere toplanması ve köydeki görevleri konuşması gerekmektedir. İhtiyar meclisinin toplanması için komutu muhtar vermektedir. İhtiyar meclisi toplantısında konuları önem sırasına göre tartışmalıdır. Sağlık problemleri ve yol işlemlerinin her zaman toplantı için ilk dereceden önemi vardır. Eğer bu konular hakkında şikayet mevcutsa muhtarlar bu işe bizzat el atabilirler. Görevini yerine getirmeyen ve işini yapmayan kişiler kaymakamların ya da valilerin komutu ile görevinden alınabilirler.

Kimler Muhtar Olamaz?

Muhtar olamayacak kişiler şu şekilde sıralanabilir:

 • İzinsiz olarak devlet resmi hizmetinde bulunanalar,
 • Kısıtlı ya da kamu hizmetinden yasaklı olanlar,
 • Ağır hesap cezası gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giymiş olanlar,
 • Muhtar ya da ihtiyar meclisi üyeliğinden daha önceden çıkarılmış olanlar,
 • Köy içlerinin kefili ya da ortağı olanlar,
 • Belediye başkanları,
 • Belediye meclisi üyeleri,
 • İl genel meclisi üyesi,
 • Cumhuriyet senatosu üyesi,
 • Dolanlı iflas, inancı kötüye kullanmak, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet, irtikap gibi yüz kızartıcı suçlar nedeni ile hüküm giymiş olanlar.

Muhtar Adayı Oy Pusulasını Nasıl Hazırlar?

muhtar oy pusulasını nasıl hazırlar

Muhtar adayının oy pusulasını hazırlaması için ilk önce a4 boyutunda kağıt alması gerekir. Kağıdın yarısı ya da 4’te 1’i kullanılabilir. Ancak kullanılan kağıdın mutlaka beyaz olması gerekir. Bunun dışında renkli olan kağıtlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmeyecektir. Kağıdın başlığı olarak hangi köy ya da mahalle olduğu yazılır ve devamına muhtar adayı eklenir. Ardından kişilerin ad ve soyad kısmına ihtiyar heyet üyeleri ya da ihtiyar meclis üyeleri yazması gerekir. Burada başlık altına yalnızca ad ve soyadlarının yazılması gerekir. İsimlerin başında kesinlikle unvan kullanılmamalıdır. Lakap da kullanılmaz.

Eğer bazı kişiler aynı ad ve soyada sahiplerse, isimlerin birbiri ile karışmaması adına kişilerin isimlerinin yanlarına baba isimleri eklenebilir. Diğer üyeler için aynısı yapılmaz. Oy pusulası matbaada basılabilir, bir sakınca yoktur. Basılan oy pusulaları fotokopi ile çoğaltılabilir ya da kişinin tercihine göre elde yazılabilir. Eğer köy koruyucuları ya da memurlar köy muhtarı olarak seçilirlerse bu görevden en çok birini yapabilecekleri için kişilerin bu işlerden birini bırakması gerekecektir. Muhtar mazbata aldıktan sonra kaymakamlığa başvurur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir